n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Egzaminy zawodowe
duże małe domyślna
Egzaminy zawodowe
Deklaracje na egzaminy z kwalifikacji w sesji letniej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Termin składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji lato 2022 r. upływa 7 lutego 2022r.

 
Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2022 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2022 

Szanowni ABSOLWENC I UCZNIOWIEI!
Deklarację na  egzamin zawodowy z kwalifikacji jedno-, dwu- i trzyliterowych w  SESJI STYCZEŃ - LUTY 2022 należy składać
 
 do dnia 15 września 2021 roku
 
Absolwenci szkoły deklarację powinni złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.30-14.00.
 
Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2022.
 
Deklarację można pobrać z poniższego linku: 
 
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 

W SESJI LATO 2021.
 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp - co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem: maseczką jedno- lub wielorazową.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 
6. Przy wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk wg zamieszczonej informacji o korzystaniu z niego. 
7. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dwóch długopisów z czarnymi wkładami. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 
11. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Będzie to odrębne pomieszczenie - szatnia, w której będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika szkoły. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, uczniowie zobowiązani są do zachowywania odpowiednich środków bezpieczeństwa: odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa.
12. Po wejściu do budynku ZSE uczniowie kierują się do sal, w których będą pisać egzamin. Przydział sal będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły i w gablotach na pierwszym piętrze. 
13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
14. Uczniowie potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie własnym długopisem.
15. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) podchodzi do niego asystent techniczny,
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
16. Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od rozpoczęcia egzaminu.
17. Zdający egzamin uczniowie muszą pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 
po zakończonym egzaminie.
18. Niedozwolone jest tworzenie się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  Zdający egzamin uczniowie powinni dzielić się  między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
19. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły 
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, miejsce takie będzie zorganizowane na świeżym powietrzu – boisko szkolne. W przypadku deszczu lub niskiej temperatury, uczniowie będą oczekiwać na popołudniową sesję egzaminacyjną na hali sportowej.
20. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. zakrycia ust 
i nosa).
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2020 r. 
(D.U. z2020 r. poz. 493, z późn. zmianą.), w szczególności nowelizacja z dn. 16 grudnia 2020r. (Dz.U. poz. 2314).
 
Odbiór świadectw egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 ODBIÓR ŚWIADECTW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Odbiór świadectw egzaminu potwierdzającego kwalifikacjew zawodzie dla obecnych  ABSOLWENTÓW SZKOŁY nastąpi od dnia 09.06 - 18.06.2021 od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sekretariacie szkoły.
 
Absolwenci zobligowani są do posiadania ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, zachowania wszelkich procedur sanitarno-epidemiologicznych wynikających z zagrożeniem COVID-19, powinni posiadać własny długopis, maseczkę.
 
Istnieje możliwość odbioru dyplomu przez osoby z imiennym upoważnieniem od absolwenta za okazaniem dowodu osobistego od osoby upoważnionej.
 
EGZAMINY ZAWODOWE SESJA LATO 2021 r. - komunikat w sprawie materiałów i przyborów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 EGZAMINY ZAWODOWE SESJA LATO 2021 r. - komunikat w sprawie materiałów i przyborów

 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.
 
Etap praktyczny
 
Etap pisemny
 
 

 

 
Szkolny harmonogram egzaminów zawodowych w sesji Lato 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

Szkolny harmonogram egzaminów zawodowych w sesji lato 2021 w załączniku : www.zse.radom.pl/files/Szkolny HARMONOGRAM egzaminów LATO 2021.pdf 

 
WYSOKIE WYNIKI NASZYCH UCZNIÓW NA EGZAMINIE ZAWODOWYM Z SESJI ZIMOWEJ 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 alt

SERDECZNIE GRATULUJEMY wszystkim uczniom i absolwentom, którzy otrzymali POZYTYWNE WYNIKI z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzone w sesji styczeń- luty 2021 roku. 

Egzaminy odbyły się w następujących terminach:
część pisemna - 12 stycznia 2021 roku, 
część praktyczna - 11,13,14,18 stycznia 2021 roku 
i przeprowadzone zostały w 14 kwalifikacjach.
 
Pomimo pandemii, wielu ograniczeń, organizacji samodzielnej nauki i wzmożonej pracy zdalnej UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY UZYSKALI WYNIK ZNACZNIE WYŻSZY NIŻ ŚREDNIA PROCENTOWA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM.
Więcej…
 
Deklaracja na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 Szanowni UCZNIOWIE i ABSOLWENCI!

Dla przystępujących do EGZAMINU potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2021 uczniowie poprawiający egzamin oraz absolwenci Szkoły

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy upływa - do dnia 08 kwietnia 2021 roku
 
Deklarację można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godz.8.30-14.00,
bądź wysłać skan e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
uczniowie, którzy będą egzamin poprawiać, po otrzymaniu wyników z egzaminu w sesji zimowej 2021 roku – zobowiązani są o pobranie, wypełnienie i przesłanie deklaracji (może też być zdjęcie/skan) przystąpienia do egzaminu w sesji letniej 2021 roku do dnia 08.04.2021r. drogą elektroniczną na adres e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 W tytule wiadomości proszę umieścić informacje wg wzoru:
Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji letniej 2021 – symbol kwalifikacji – imię i nazwisko ucznia, klasa lub absolwent np. deklaracja na egzamin zawodowy w sesji letniej 2021, AU.36 , Jan Nowak, kl. 4 E1
 
W ten sam sposób prosimy zapisać plik z deklaracją.
 
*nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego w danej sesji.
 
Wszelkie informacje dotyczące wglądu do pracy egzaminacyjnej znajdują się na stronie komisji egzaminacyjnej w Warszawie (oke.waw.pl )
 
 
 
Egzaminy zawodowe w sesji letniej 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 DEKLARACJA NA EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LETNIEJ 2021

 
Uczniowie i absolwenci przystępujący do egzaminów zawodowych w sesji letniej czerwiec-lipiec ZOBLIGOWANI SĄ do obowiązkowego złożenia DEKLARACJI przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji letniej CZERWIEC-LIPIEC 2021 roku w nieprzekraczalnym terminie  -   do dnia 07 lutego 2021 roku
 
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021 – do 8 kwietnia 2021 r.
 
Deklarację można złożyć:
- osobiście w sekretariacie szkoły w godz.8.00-14.00,
- bądź wysłać skan e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Uczniowie wysyłający deklarację e-mailem proszeni są o pobranie, wypełnienie i przesłanie deklaracji (może też być zdjęcie/skan) przystąpienia do egzaminu w sesji letniej 2021 roku do dnia 05.02.2021r.   
 
W tytule wiadomości proszę umieścić informacje wg wzoru:
Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji letniej 2021 - symbol kwalifikacji - imię i nazwisko ucznia, klasa np. deklaracja na egzamin zawodowy w sesji letniej 2021, SPL.O1 , Jan Nowak, kl. 2 Lg1g
W ten sam sposób prosimy zapisać plik z deklaracją.
 
*nie złożenie deklaracji we wskazanym terminie jest jednoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu zawodowego w danej sesji.
 
Wszelkie informacje dotyczące egzaminu zawodowego w formule 2017 i 2019 znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (Egzaminy zawodowe - CKE)
 
Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 to 31 marca 2021 r. 
 
Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2021 to 8 kwietnia 2021 r.
 
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r. to 28 maja 2021 r.
 
W załączniku wysyłam harmonogram egzaminów w sesji letniej 2021 roku (podstawa programowa 2017 rok oraz 2019 rok), deklarację do wypełnienia wraz ze wzorem.
 
Marta Mortka
Kierownik Szkolenia Praktycznego
 
Załączniki:
 
 
 
Egzaminy zawodowe - sesja zima 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Szanowni Uczniowie,

Celem prawidłowej organizacji EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w sesji zima 2021 roku ZOBOWIĄZUJĘ wszystkich zdających do zapoznania się i przestrzegania wytycznych i procedur umieszczonych w załącznikach:
 
1. Wytyczne COVID-19
2. Komunikaty o dostępnych przyborach podczas egzaminu zawodowego
 
Informuję, iż:
Listy z nazwiskami zdających egzamin w danym dniu i sali są wywieszone na terenie szkoły na 1 piętrze przy sali nr 101 jak również przed wejściem głównym do Szkoły od strony parkingu.
 
Zdający egzaminy zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu w stroju galowym i przynoszą ze sobą:
- dowód tożsamości lub legitymację szkolną potwierdzającą tożsamość zdającego,
- długopis lub pióro z czarnym atramentem (inne materiały i przybory zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE obowiązujące w sesji zimowej (styczeń-lutym) 2021 roku
- można wnieść do sali małą butelkę wody
 
Zdający NIE POWINNI wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, sprzętu teleinformatycznego oraz maskotek.
 
Zdający są ZOBOWIĄZANI zakrywać usta i nos.
 
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora, linijki itp.
 
Przypominam wszystkim, iż pracujemy w reżimie sanitarnym i obowiązują nas wszelkie procedury i wytyczne wynikające z epidemii COVID-19.
 
Wszystkim zdającym egzaminy życzę powodzenia.
 
Z poważeniem,
Rafał Walczak
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
 
Załączniki: 
 
 
 
Egzaminy zawodowe - komunikat w sprawie materiałów i przyborów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części  pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021 r.

Część pisemna:zse.radom.pl/files/1_Komunikat_o_pomocach_cz_pisemna__PP2012_2017.pdf

Część praktyczna: zse.radom.pl/files/1_aKomunikat_o_pomocach_cz_praktyczna__PP2012_2017.pdf

 
Egzaminy zawodowe w sesji zimowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

EGZAMINY ZAWODOWE 

Harmonogram egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 w linku:zse.radom.pl/files/HARMONOGRAM_egzaminów_zima_2021.pdf

 
Egzaminy zawodowe sesja letnia 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

NA EGZAMINIE ZAWODOWYM SESJA LETNIA 2020


SERDECZNIE GRATULUJEMY UCZNIOM naszej szkoły, którzy mają za sobą zdane egzaminy zawodowe przeprowadzone w sesji styczeń- luty 2020 roku. W dniu 31 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy ich wyniki.

Egzaminy odbyły się w następujących terminach:
część pisemna - 23 czerwca 2020 roku, 
część praktyczna - 22,24,26 czerwca 2020 roku,
i przeprowadzone zostały w 9 kwalifikacjach.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w kwalifikacji AU.22 w zawodzie TECHNIK LOGISTYK oraz 
w kwalifikacji AU.33 w zawodzie TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI -UCZNIOWIE ZDALI EGZAMIN W CZĘŚCI PISEMNEJ w 100%. 
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4